ஒரு கடிதம்

Image result for புரூஸ் லீ சண்டையிடாத சண்டை வீரன்

Good Morning Abilash

I am a regular visitor to your website. I think, your review for the movie 'Life of Pi' brought me to your website first time. Since then, I have been reading closely everything you write. I am amazed at your ability to observe advanced & deep psychological facts portrayed in various movies.

I live in California. Like you, at some point, I was also deeply drawn towards Bruce Lee and is still drawn at some level. Since I like the way you treat your subjects so well, I am eager to read your book on Bruce Lee. Can you please guide me to the right place where I can get it? 
 
Thanks & Regards
Renga Rajan

வணக்கம் ரங்கராஜன்
உங்கள் வாசிப்புக்கும் அன்புக்கும் நன்றி. 
புரூஸ் லீ நூலை வாங்குவதற்கான தொடர்பு கண்ணிகளை கீழே தந்துள்ளேன். வாசித்து விட்டு எழுதுங்கள்:Comments