நிர்வாணமான உண்மையைக் கண்டு எனக்கு அச்சமில்லை - மம்தா காலியா

Image result for adam eve painting

நிர்வாணமான உண்மையைக் கண்டு எனக்கு அச்சமில்லை
அல்லது நிர்வாணமான ஒரு கத்தியைக் கண்டு அல்லது
ஒரு நிர்வாண சாக்கடையைக் கண்டு
ஆனால் அதன் பொருள்
எனக்கு ஒரு நிர்வாணமான ஆணைக் கண்டு அச்சமில்லை என்றல்ல.
சொல்லப்போனால், நிர்வாணமான ஆணை நான் பெரிதும் அஞ்சுகிறேன்.


Comments