மற்றொரு கடிதம்


Comments

கடிதம் அருமை...
புரிதலுடன் கூடிய கடிதம்.