பனி இன்னும் பொழிகிறதுடேவிட் எலியட் (வட அமெரிக்கா)
DAVID ELLIOTT (வட அமெரிக்கா)

வெண் திரைச்சீலையில்
சிலந்தி ஏறும்
பனி இன்னும் பொழிகிறதுA spider climbs
the white curtain
snow still falling

 பூஜ்ஜியத்துக்கு கீழ்
ஆனால் இவ்வாரம் வெயில் அடிக்கிறது
என் சமைலறை மேஜையில் சரியாய்

Below zero
but this week the sun shines
right on the kitchen table

மார்கரிட்டா மோண்டரஸ் எங்க்ளே (வட அமெரிக்கா)
MARGARITA MONDRUS ENGLE (வட அமெரிக்கா)

 பழைய பழத்தோட்டம்
அஸ்தமன சூரியனுக்குள் ஏறும்
 ஒரு சிலந்தி

old orchard
a spider climbs onto
the setting sun

Comments