மிதக்கும் கூழாங்கல்


நீந்தும்
கொக்கின்
பிம்பங்கள்

பறவை அலகின் நுனி
ஏரிக் கரை
கூழங்கல் மிதக்கும்

எட்டி எட்டியும் நிரம்பாத
இடைவெளி –
ஏரிக்கரை விளக்குக் கம்பங்கள்

அமிர்தாவில் வெளியான கவிதைகள்

Comments