குன்றில் ஒரு புழு
புயல் - வானம் சுருங்கும்
மரங்கள் ஆடிக் களைக்க, குன்று மேல்
புழு விறைக்கும்

முதல் புயல், மழை, இருள் ...
வானம் நோக்கி ஓடும்
நாய்க்குட்டி

Comments